Vanaf 2020 heeft iedereen recht om elektronisch inzage te kunnen krijgen in de medische gegevens die zorgverleners van hen bijhouden. Inzicht in die gegevens kan mensen helpen om meer grip te krijgen op hun gezondheid.
Om deze online inzage mogelijk te maken in de huisartsenzorg is het programma ‘OPEN’ opgericht. OPEN is een vierjarig programma.
Vanuit OPEN bieden we huisartsen en huisartsenorganisaties praktische hulp aan, onder andere met scholing, voor het plannen en invoeren en voor de benodigde ICT-aanpassingen. Daarmee helpen we zorgverleners om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe wettelijke verplichtingen op het gebied van inzagerecht en gegevensbescherming, die vanaf juli 2020 van kracht zijn.

De uitgangspunten van de OPEN-aanpak:

Praktijkgericht
We leggen niet één landelijke aanpak op, maar we sluiten zo nauw mogelijk aan op waar in de dagelijkse praktijk behoefte aan is. Digitale informatie-uitwisseling tussen huisartsen en patiënten is niet nieuw en vindt al op veel plekken plaats. OPEN sluit zoveel mogelijk aan bij die bestaande initiatieven.

Regie voor gebruik ligt bij de patiënt
De zorgverleners bieden de gegevens aan. De beslissing om gebruik te maken van digitale informatie-uitwisseling, op welke wijze en met wie ligt bij de patiënt.

Regionaal maatwerk
OPEN kiest voor een regionale aanpak. We willen maatwerk kunnen leveren en tegelijkertijd inspelen op regionale wensen en behoeften. We zorgen voor regionale aanspreekpunten.

Veilig en wettig
OPEN helpt zorgverleners om veilig en op tijd aan de (nieuwe) wettelijke eisen en verplichtingen te voldoen. We sluiten aan op de relevante landelijke standaarden, waaronder het MedMij-afsprakenstelsel.

Eisen aan ICT-leveranciers
OPEN ontwikkelt basiseisen en een toetsingskader waaraan ICT-leveranciers moeten voldoen. Daarbinnen blijft voldoende ontwikkelruimte voor leveranciers.

Meten resultaten, kosten en baten
We willen vanaf dag 1 weten of we op de goede weg zijn. Dat doen we door voortdurend te meten en te laten zien wat het resultaat van OPEN is. Ook wil OPEN bijdragen aan een vergoeding van de kosten én de (maatschappelijke) opbrengsten tussen huisartsen en patiënten in beeld brengen.

Betrokkenen
OPEN is ontwikkeld door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg.

Voor de financiering van OPEN zijn afspraken gemaakt met het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland, in het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019-2022.

Vragen?
Leest u de veelgestelde vragen over OPEN . Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen, dan kunt u contact opnemen met ons via info@www.open-eerstelijn.nl.